Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Pravo na pristup informacija-Ustanova FESTUM

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje Ustanove FESTUM

Ustanova FESTUM javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Ustanove FESTUM na sljedeće moguće načine:

1. Putem telefona na broj: +385 (0)52 702 957 
2. Putem fax-a na broj: +385 (0)52 741 967
3. Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: iva.jakac.brajkovic@festum.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. Poštom na adresu: Grad Umag, G. Garibaldi 6, 52470 Umag, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

 

Iva Jakac Brajković, 
G. Garibaldi 6 52470 Umag 
tel: +385(0)52 702 957
e-mail:  iva.jakac.brajkovic@festum.hr 
 

Ustanova FESTUM ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), koje će propisati Povjerenik za informiranje. 

 

Dodatni materijali:

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc 

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc 

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc

Zakon_o_pravu_na_pristup_informacijama_NN_25-13_85-15.pdf 

Odluka_o_odredjivanju_sluzbenika_za_informiranje.pdf