Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata, pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,  provedbu urbane komasacije, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, geodetske poslove (osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva i određivanje kućnih brojeva), praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada, obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 • Pročelnik
  Vladimir Jakovac
  tel: +385 (0)52 702 941
  e-mail: vladimir.jakovac@umag.hr

 • Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
  Ana Grižančić
  tel: +385 (0)52 702 929
  e-mail: ana.grizancic@umag.hr

 • Referent za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  Ljiljana Uzelac
  tel: +385 (0)52 702 930
  e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravniog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša