Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za opće poslove i društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, informatičke, opće, administrativne i druge poslove koji se odnose na politički sustav Grada, unutarnje ustrojstvo gradske uprave, radnopravne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, službenika unutarnje revizije Grada, radnopravne odnose Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata, uredsko poslovanje, ekonomat gradske uprave, čišćenje poslovnih prostora koje koristi gradska uprava, održavanje službenih vozila Grada, potpora poslovnim procesima Grada (informacijski i komunikacijski sustav Grada), izrada i održavanje WEB portala Grada, zaštitu na radu, zaštitu podataka, zaštitu od požara, vatrogastvo i civilnu zaštitu, ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove uređivanja i objave službenog glasila Grada, osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, osiguravanje javnih potreba na području kulture, osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture, osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada, osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti, osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada, praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je grad Umag-Umago osnivač, a koje djeluju na području predškolstva, školstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i protupožarne zaštite, mjesnu samoupravu, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva, druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

   

VAŽNIJI AKTI

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS