Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za komunalni sustav

Upravni odjel za komunalni sustav obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na uređenje i opremanje građevinskog zemljišta, komunalne i druge uslužne djelatnosti, gradnju, investicijsko i tekuće održavanje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, vođenje investicija, predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, kulture sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti, izrada projektnih zadataka, priprema tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata, vođenje poslova oko ishodovanja akata za izgradnju sukladno zakonu, prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekta za izgradnju i održavanje objekata u vlasništvu Grada Umaga, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad investitor te njihovo investicijsko i tekuće održavanje, upravljanje vodama, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, investicijsko i tekuće održavanje nepokretne imovine  pravnih osoba u kojima Grad ima većinska osnivačka prava, zaštitu bilja, zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, sigurnost prometa na cestama,  energetiku, komunalno i prometno redarstvo, davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova i djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada, davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Grada,  utvrđivanje i razrez obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente te utvrđivanje obveznika poreza na korištenje javnih površina, poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise koji nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela Grada, vođenje upravnih i prekršajnih postupaka sukladno zakonu,obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 • Pročelnik
  Valdi Buršić
  tel: +385 (0)52 702 906
  e-mail: valdi.bursic@umag.hr

 • Zamjenik pročelnika
  Darko Juranović
  tel: +385 (0)52 702 977
  e-mail: darko.juranovic@umag.hr

 • Administrativni tajnik
  Anita Serafin
  tel: +385 (0)52 702 970
  e-mail: anita.serafin@umag.hr

 • Stručni suradnik za održavanje javne rasvjete i elektroenergetiku
  Ivica Plećković
  tel: +385 (0)52 702 938
  email: ivica.pleckovic@umag.hr

 • Stručni suradnik za izgradnju i održavanje (1)
  Vlatka Posel Celegin
  tel: +385 (0)52 702 979
  e-mail: vlatka.posedel.celegin@umag.hr

 • Stručni suradnik za izgradnju i održavanje (2)
  Dinko Vidošević
  tel: +385 (0)52 702 937
  e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr

 • Viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje
  Marin Krt
  tel. +385 (0)52 702 921
  email: marin.krt@umag.hr

  Flavio Višković
  tel: +385 (0)52 702 924
  e-mail: flavio.viskovic@umag.hr

  Jelena Nekić
  tel: +385 (0)52 702 920
  e-mail: jelena.nekic@umag.hr

Odsjek za komunalne poslove

VAŽNIJI AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za komunalni sustav