Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za financije, proračun i gospodarstvo

Upravni odjel za financije, proračun i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, materijalno financijske, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na sustav financiranja javnih potreba, proračuna i računovodstva proračuna Grada,  fiskalne, financijske i makroekonomske plansko-analitičke poslove za Grad, nadzor nad izradom i izvršenjem financijskih planova ustrojstvenih jedinica gradske uprave i drugih korisnika gradskog proračuna, prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu proračuna Grada, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna Grada Umaga, izvršavanje proračuna Grada Umaga, financijsko upravljanje i kontrole, izradu računskog plana, upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, programiranje zaduženja, pripremu za emisiju i vođenje evidencije o emisiji vrijednosnih papira Grada, registriranje neposrednih i uvjetnih obveza Grada, te praćenje visine otplate dugova, knjigovodstvene evidencije, platni promet, upravljanje gradskom pokretnom i financijskom imovinom, osiguranje gradske imovine, službenika i namještenika, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po ugovorima o osiguranju, zaštitu potrošača, gospodarstvo općenito i poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim zakonima preneseni u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, poticanje poduzetništva, kontrolu cijena, prijevoz u cestovnom prometu, prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu, lovstvo, upravljanje poljoprivrednim i šumskim zemljištem, pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, upravno-tehničke i financijsko knjigovodstvene poslove vezane za upravljanje trgovačkim društvima nad kojima Grad Umag ima osnivačka prava ako obavljanje ovih poslova za pojedina trgovačka društva nije u nadležnosti drugog upravnog tijela gradske uprave (priprema nacrta akata za predstavničko i izvršno tijelo, evidencije i sl.), proračunsko računovodstvo za ustanove Grada Umaga, financijsko knjigovodstvene poslove za udruge Grada Umaga koje su korisnice proračunskih sredstava,  plansko-analitičke poslove za svoj djelokrug, poslove poreznog  tijela za lokalne poreze, vodi upravne postupke iz područja svog djelokruga, obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Odjeljak za gospodarstvo i EU projekte

 • Voditelj Odjeljka za gospodarstvo i EU projekte
  Iva Grgić
  tel: +385 (0)52 702 991
  e-mail: iva.grgic@umag.hr

 • Viši stručni suradnik za gospodarstvo
  Paolo Dragan
  tel: +385 (0)52 702 989
  e-mail: paolo.dragan@umag.hr

Odjeljak za proračunske korisnike

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za financije, proračun i gospodarstvo