Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaji za potporu provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u 2018. god.

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), objavljuje sljedeće Natječaje za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u 2018. godini:

1. Natječaj za predlaganje jednogodišnjih programa za zadovoljenje javnih potreba Grada Umaga
u području SPORTA za 2018. godinu

– rok za podnošenje prijava: 3.11.2017. do 14,00 sati 

Napomena: sve se prijave dostavljaju u zatvorenim omotnicama u pisarnici Grada Umaga, Trg slobode 7.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja