Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za sufinanciranje programa edukacije djece i mladih u području baleta, plesa i suvremenog plesa za 2019

Grad Umag-Umago, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), objavljuje Natječaj za sufinanciranje programa edukacije djece i mladih u području baleta, plesa i suvremenog plesa za 2019. godinu i pripadajuću natječajnu dokumentaciju:

NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA EDUKACIJE DJECE I MLADIH  
U PODRUČJU BALETA, PLESA I SUVREMENOG PLESA ZA 2019. GODINU

  1. Tekst natječaj - balet, ples i suvremeni ples 2019.
  2. Upute za prijavitelje - balet 2019
  3. Obrazac prijave OPK
  4. Obrazac proračuna – PRK 2019
  5. Legende 1, 1A, 2, 3 i 4
  6. Zahtjev - porezna uprava 2019
  7. Obrazac-Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nekažnjavanju
  8. Izjava o partnerstvu
  9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  10. Ugovor o sufinanciranju aktivnosti za 2019

Rok za predaju propisane natječajne dokumentacije je 19.07.2019. godine.