Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za institucionalnu potporu Zajednici Talijana "Fulvio Tomizza" Umag za 2020. godinu

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Umaga, br. 14/15) te članka 68. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga, br. 9/09, 3/13, 9/18 i 13/18-pročišćeni tekst, 7/19), Grad Umag-Umago dana 14.10.2019. god. objavljuje

NATJEČAJ
za institucionalnu potporu Zajednici Talijana "Fulvio Tomizza" Umag za 2020. godinu

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i pripadajući obrasci nalaze se u nastavku:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac prijave OIP
  4. Obrazac proračuna – PRIP
  5. Legende 1, 1A, 2, 3 i 4
  6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  7. Izvod iz matične knjige radnika
  8. Zahtjev za izdavanjem Potvrde o stanju duga
  9. Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nekažnjavanju
  10. Prijedlog ugovora

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS