Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

19. sjednica Gradskog vijeća - usvojeni akti

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago usvojeno je sljedeće:

 1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Grada Umaga-Umago
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u Gradskome vijeću Grada Umaga-Umago za 2020. godinu
 3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Stella Maris – jug
 4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sportski centar – Umag“
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sv. Nikola-zapad
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Umaga-Umago u 2019. godini
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Umag-Umago za 2019. godinu
 8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Umaga-Umago za 2020. godine
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na dijelu područja naselja Umag
 10. Zaključak o provedbi postupka izlaganja na prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga-Umago putem javnog natječaja
 11. Zaključak o nepostojanju interesa Grada Umaga - Umago u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br. 6524 k.o. Umag
 12. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Umaga, („Službena novine Grad Umaga - Umago“ broj: 7/19)
 13. Odluka o prigovorima na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Umag
 14. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Umag