Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

14. sjednica Gradskog vijeća - usvojeni akti

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago usvojeno je sljedeće:

 1. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Umaga-Umago za 2018. godinu s pripadajućim programima javnih potreba
 3. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Umaga-Umago za 2019. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Marije i Line Umag/Scuola elementare „Marija i Lina“ Umago
 5. Odluka o davanju uvjetne prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole „Galileo Galilei“ Umag/Scuola elementare italiana „Galileo Galilei“ Umago
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda  - Pula/Centro diurno di riabilitazione Veruda-Pola
 7. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Umaga-Umago
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u Gradskom vijeću Grada Umaga-Umago za 2019. godinu
 9. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
 10. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Juricani
 11. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na području Grada Umaga-Umago
 12. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga, KLASA: 320-01/18-01/04, URBROJ: 2105/05-01/01-18-52 od 08. lipnja 2018. godine
 13. Odluka o prigovorima na prijedlog Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Umaga
 14. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Umaga
 15. Odluka o javnim priznanjima Grada Umaga-Umago u 2019. godini
 16. Odluka o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u Lokalnoj akcijskoj grupi „Sjeverna Istra“