Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

PPUG Umag

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA UMAGA

Grafički dio plana - kartografski prikazi

Grafički dio plana - građevinska područja

Prikazi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GRANICE OBALNOG PODRUČJA

Tekstualni dio plana

  • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, br. 3/04, 9/04-ispravak, 6/06, 8/08-pročišćeni tekst, 5/10, 5/11, 5/12, 21/14, 10/15, 11/15-pročišćeni tekst, 19/15, 2/16-pročišćeni tekst, 12/17, 18/17-pročišćeni tekst)

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS