Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem

Grad Umag, s ciljem stvaranja jednakih mogućnosti obrazovanja za svu djecu s područja Umaga, odobrava sljedeća prava i mogućnosti:

 • pravo na besplatne programe predškolskog odgoja,
 • mogućnost nabavke besplatnih obvezujućih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava i školskog pribora,
 • mogućnost na podmirivanje troškova školske užine,
 • mogućnost na potporu redovitim učenicima srednjih škola slabijeg imovnog stanja,
 • mogućnost na potporu studentima slabijeg imovnog stanja.
   

Pravo na besplatne programe predškolskog odgoja

Sva djeca koja ispunjavaju uvjete prebivališta oba roditelja i djece na području grada Umaga, imaju besplatne vrtiće. Odnosno, Grad Umag financira u 100%-tnom iznosu njihov boravak u vrtićima.

 

Mogućnost nabavke besplatnih obvezujućih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava i školskog pribora

Grad Umag, temeljem posebne odluke gradonačelnika za sve učenike osnovnih škola čiji su roditelji, udomitelji ili skrbnici državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada, odnosno stranci ili osobe bez državljanstva s odobrenim stalnim boravkom na području Grada i koji porez i prirez poreza na dohodak plaćaju na području Grada osigurava besplatne obvezne udžbenike za osnovnu školu.

Postupak provodi nadležni upravni odjel Grada Umaga u suradnji s osnovnoškolskim ustanovama Grada Umaga.

S obzirom na činjenicu da Vlada RH kroz potporu od strane Centra za socijalnu skrb pomaže pri nabavi školskog pribora i drugih nastavnih sredstava obiteljima slabijeg imovnog stanja, a da ista ne pokriva sve korisnike ili ne pokriva potrebu korisnika u cijelosti, Grad Umag u iznimnim slučajevima, a prema ocjeni nadležnog upravnog odjela, može dodijeliti potporu u iznosu od 500,00 kn po učeniku, upravo za nabavku potrebnih nastavnih sredstava i školskog pribora. Korisnici koji mogu ostvariti navedenu potporu moraju biti:

 • korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • učenici bez odgovarajuće roditeljske skrbi, povjereni na čuvanje i odgoj temeljem rješenja nadležnog tijela
 • samohrani roditelji koji sami skrbe o učeniku i primaju dječji doplatak
 • učenici pripadnici romske nacionalne zajednice.

Uz zahtjev za ostvarivanje ove mogućnosti, podnositelj je obvezan dostaviti sljedeće priloge:

 • potvrdu o prebivalištu učenika
 • potvrdu o prebivalištu roditelja, skrbnika ili udomitelja, odnosno potvrdu o odobrenom stalnom boravku za stalno nastanjene strance ili osobe bez državljanstva
 • presliku porezne kartice (Obrazac PK) podnositelja zahtjeva iz koje je razvidno da porez i prirez na dohodak plaća na području Grada (pripadnost Gradu)
 • rješenje nadležnog tijela i/ili drugi dokazi kojima se dokazuje ispunjenje gore navedenih uvjeta 
 • potvrdu o upisu učenika u školu
 • privolu za obradu osobnih podataka u svrhu ostvarenja prava iz zahtjeva.

Potpora za nabavku školskog pribora uplaćuju se izravno na IBAN  račun podnositelja zahtjeva.

 

Mogućnost na podmirivanje troškova školske užine, plaćanja boravka i podmirivanja troškova ručka u programu produženog boravka u osnovnim školama

Mogućnost na podmirivanje troškova za školsku užinu u osnovnim školama čiji je osnivač Grad imaju roditelji, udomitelji ili skrbnici učenika s prebivalištem na području Grada, stranci i osobe bez državljanstva s odobrenim stalnim boravkom na području Grada, koji porez i prirez na dohodak plaćaju na području Grada i koji ispunjavaju i druge uvjete utvrđene Pravilnikom.

Mogućnost na podmirenje troškova za školsku užinu i ručka u produženom boravku u osnovnim školama Grada u punom iznosu priznaje se učenicima, odnosno roditeljima, udomiteljima ili skrbnicima učenika koji su:

 • korisnici prava na  zajamčenu minimalnu naknadu
 • korisnici s utvrđenim statusom invalida  od najmanje 70% temeljem propisa o hrvatskim braniteljima i propisa mirovinskog osiguranja
 • učenici kojima je rješenjem centra za socijalnu skrb priznato pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu
 • učenici s teškoćama u razvoju koji zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih ili intelektualnih teškoća trebaju dodatnu potporu za učenje i razvoj kako bi ostvarili najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost
 • učenici bez odgovarajuće roditeljske skrbi, povjereni na čuvanje i odgoj temeljem rješenja nadležnog tijela
 • učenici iz jednoroditeljske obitelji
 • samohrani roditelji koji sami skrbe o učeniku i primaju dječji doplatak
 • učenici pripadnici romske nacionalne zajednice.

Učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola čiji je osnivač Grad, za koje stručne službe škole preporuče uključenje u program produženog boravka zbog socio-ekonomskih uvjeta obitelji, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom, priznaje se pravo na oslobađanje od plaćanja troškova boravka i pravo na podmirenje troškova ručka u produženom boravku od strane Grada.

Uz Zahtjev za ostvarenje prava na podmirenje troškova školske užine, plaćanje boravka i podmirivanja troškova ručka u programu produženog boravka, potrebno je priložiti:

 • potvrdu o prebivalištu učenika
 • potvrdu o prebivalištu roditelja, skrbnika ili udomitelja, odnosno potvrdu o    odobrenom stalnom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • presliku porezne kartice (Obrazac PK) podnositelja zahtjeva iz koje je razvidno da porez i prirez na dohodak plaća na području Grada (pripadnost Gradu)
 • rješenje nadležnog tijela i/ili druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenje gore navedenih uvjeta 
 • potvrdu o upisu učenika u osnovnu školu.

Potpora za redovite učenike srednjih škola slabijeg imovnog stanja

Mogućnost na potporu za redovite učenike srednjih škola slabijeg imovnog stanja imaju učenici, roditelji, udomitelji ili skrbnici učenika polaznika srednjih škola, koji imaju prebivalište, stranci i osobe bez državljanstva s odobrenim stalnim boravkom na području Grada, koji porez i prirez na dohodak plaćaju na području Grada, a koji ispunjavaju i druge uvjete utvrđene Pravilnikom.

Mogućnost na potporu iz prethodnog članka ovoga Pravilnika utvrđuje se u  iznosu od 5.000,00 kuna  za jednu školsku godinu učenicima koji su:

 • upisani kao redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj
 • koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi
 • roditelji učenika kojima je rješenjem centra za socijalnu skrb priznato pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu, isključivo za učenika koji ostvaruje to pravo
 • učenici s teškoćama u razvoju
 • učenici bez odgovarajuće roditeljske skrbi, povjereni na čuvanje i odgoj temeljem rješenja nadležnog tijela
 • učenici iz jednoroditeljske obitelji
 • učenici, pripadnici romske nacionalne zajednice
 • samohrani roditelji koji sami skrbe o učeniku i primaju dječji doplatak te ne primaju druge novčane potpore za školovanje odobrene od strane Grada  ili nekog drugog pravnog subjekta.

Podnositelj zahtjeva je uz Zahtjev za ostvarivanje potpore za redovite učenike srednjih škola slabijeg imovinskog stanja, obvezan dostaviti sljedeće priloge:

 • uvjerenje o prebivalištu učenika
 • uvjerenje o prebivalištu za jednog od roditelja, udomitelja ili skrbnika
 • presliku porezne kartice (Obrazac PK) za jednog od roditelja, udomitelja ili skrbnika iz koje je razvidno da porez i prirez na dohodak plaćaju na području Grada (pripadnost Gradu)
 • rješenje nadležnog tijela i/ili druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenje gore navedenih uvjeta
 • potvrdu o upisu učenika u srednju školu
 • izjavu da učenik ne prima novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi
 • presliku bankovne kartice ili potvrde banke o IBAN računu

Potpora se isplaćuje na IBAN račun podnositelja zahtjeva u dva jednaka obroka od  2.500,00 kuna, od kojih se prvi obrok isplaćuje tijekom prvog, a drugi obrok tijekom drugog polugodišta nastavne godine

 

Potpora za studente slabijeg imovnog stanja

Mogućnost na potporu studentima slabijeg imovnog stanja utvrđuje se u iznosu od 10.000,00 kn za jednu akademsku godinu, a ostvaruju ga studenti  s prebivalištem na području Grada mlađi od 25 godina, koji studiraju na preddiplomskim te integriranim (preddiplomskim i diplomskim) sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim i stručnim te specijalističkim diplomskim stručnim studijima u Republici Hrvatskoj, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, a koji su:

 • državljani Republike Hrvatske
 • imaju prijavljeno prebivalište na području Grada neprekidno zadnjih pet godina
 • ne primaju druge novčane potpore za školovanje odobrene od strane Grada ili nekog tijela ili pravne osobe
 • članovi kućanstva koja je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi
 • studenti kojima je rješenjem centra za socijalnu skrb priznato pravo na osobnu invalidninu, odnosno doplatak za pomoć i njegu
 • pripadnici romske nacionalne zajednice
 • redovito polažu ispite i ispunjavaju sve obveze utvrđene programom studija i upisuju godinu za godinom bez ponavljanja godine studiranja.

Ovu mogućnost ne mogu ostvariti studenti koji imaju status apsolventa i koji studiraju na visokoškolskim ustanovama bez prava javnosti, kao ni studenti koji su već dobili stipendiju i/ili neku drugu pomoć za studiranje.

Postupak za ostvarivanje prava na potporu za studente slabijeg imovnog stanja pokreće se podnošenjem zahtjeva Odjelu, u pisanom obliku i na propisanom obrascu, a podnositelj je dužan uz zahtjev dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 • uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od mjesec dana od datuma podnošenja zahtjeva
 • potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb o korištenju zajamčene minimalne naknade, odnosno osobne invalidnine ili doplatka za pomoć i njegu
 • potvrdu o upisu na studij za tekuću nastavnu/akademsku godinu te ispunjenim obvezama koje su utvrđene programom studija 
 • izjavu o članovima zajedničke obitelji/kućanstva
 • izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi.

Potpora se isplaćuje na IBAN račun podnositelja zahtjeva u jednom ili dva obroka, a u slučaju da se ista isplaćuje u dva obroka, prvi obrok se isplaćuje tijekom prvog, a drugi obrok tijekom drugog semestra akademske/nastavne godine.