Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Podmirenje troškova usluge pomoći u kući

 

Pravo na potporu za pomoć u kući se ostvaruje prvenstveno putem Centra za socijalnu skrb, a zahtjev za ostvarenje tog prava predaje se u Centru za socijalnu skrb Buje.

Mogućnost na potporu za pomoć u kući može se ostvariti i na teret proračuna Grada Umaga. Tu pomoć na teret Grada Umaga mogu ostvariti osobe kojima je prema procjeni Odjela ili centra za socijalnu skrb, zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Uvjet je da takva osoba, koja je po zakonu dužna brinuti se o korisniku, ne postoji ili nije u mogućnosti to činiti.

Pomoć u kući može obuhvatiti: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Podmirenje troškova usluge pomoći u kući može se priznati u 100%-tnom iznosu korisnicima koji udovoljavaju uvjetima utvrđenim Pravilnikom, a čiji prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznosi do 2.000,00 kn za samca, odnosno u 50%-tnom iznosu korisnicima koji udovoljavaju uvjetima utvrđenim Pravilnikom, a  čiji prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznosi od 2.000,01 do 3.000,00 kuna za samca, odnosno za svakog narednog starijeg i nemoćnog člana po 500,00 kuna po članu.

Pravo na potporu za pomoć u kući ne mogu ostvariti osobe koje su s trećima sklopile Ugovor o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju i osobe koje su u posljednjih pet godina od dana podnošenja zahtjeva otuđile nekretnine ili pokretnine većih vrijednosti.

Uz Zahtjev za ostvarenje prava na pomoć u kući, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom stalnom boravku za strance  ili osobe bez državljanstva,
  • pravovaljanu medicinsku dokumentaciju, 
  • potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primitaka korisnika i uzdržavatelja, članova obitelji/kućanstva ostvarenog u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.
  • Izjava