Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Jednokratna novčana pomoć

Jednokratna novčana pomoć izvanredna je pomoć koja se odobrava samcu ili obitelji, državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem i trajno nastanjenim strancima s boravištem na području grada Umaga, a koji se nalaze u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a prvenstveno u slučaju bolesti korisnika ili člana kućanstva, smrti člana kućanstva čiji su prihodi činili značajniji dio zajedničkih prihoda kućanstva i dr.

Samac ili kućanstvo mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć najviše dva puta godišnje. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne može istovremeno ostvariti više osoba iz istog kućanstva.

Jednokratnu novčanu pomoć korisnici ne mogu ostvariti po osnovi dugovanja za režijske troškove i troškove podmirenja kredita i drugih troškova koje su stvorili svjesno i samovoljno te svih troškova proizašlih iz prekršajne ili kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva ili članova njegovog kućanstva.

Jednokratnu novčanu pomoć korisnici u pravilu ostvaruju prvenstveno Rješenjem Centra za socijalnu skrb Buje, odnosno ministarstva nadležnog za pitanja sudionika Domovinskog rata, a ako tu pomoć ne dobiju od tih tijela, ili je dobivena pomoć nedostatna za podmirenje njihovih potreba, istu mogu ostvariti na teret Grada. Uz zahtjev za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć, korisnici moraju priložiti:

  • potvrdu o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku boravištu podnositelja i članova obitelji/kućanstva,
  • potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb ili drugog tijela o ostvarenom pravu na jednokratnu novčanu naknadu, ukoliko to zatraži službenik Odjela
  • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija, smrtni list, potvrde o školovanju,  potvrdu o stalnom boravku za stranca ili osobu bez državljanstva, zapisnik nadležnog tijela o događaju ili slično),
  • presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o IBAN računu.
  • Zahtjev za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć