Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga

16.05.2018.

Grad Umag na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), objavljuje

JAVNI UVID
U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA UMAGA

  1. Grad Umag izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga.

  2. Prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom, izvješen je na oglasnoj ploči Grada Umaga na adresi Trg Slobode 7 i u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, na adresi G. Garibaldi 6 od dana 16. svibnja 2018. godine.

  3. Uvid u prijedlog Programa, može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 8.30 do 15.00 sati, zaključno s danom 01. lipanj 2018. godine.

  4. Prigovori i prijedlozi na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga zaprimaju se pisanim putem te se dostavljaju u pisarnicu Grada Umaga na adresi Trg Slobode 7. Prigovori se zaprimaju najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno zaključno s danom 01. lipnja 2018. godine. Prigovori moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja te obrazloženi zahtjev. Prigovori zaprimljeni izvan roka neće se razmatrati.

Dodatni materijali: