Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a Umag

04.07.2018.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/15-01/49, URBROJ: 2105/05-02-18-212 od 03. srpnja 2018. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag (u nastavku: UPU)

  1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajat će 15 dana, od 16. srpnja do 30. srpnja 2018. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr 
  2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 19. srpnja 2018. godine u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 30. srpnja 2018. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Grafički dio plana:
1A. Korištenje i namjena površina_1
1A. Korištenje i namjena površina_2
2A. Promet_1
2A. Promet_2
2B. Telekomunikacije i energetski sustav_1
2B.Telekomunikacije i energetski sustav_2
2C. Vodoopskrba_1
2C. Vodoopskrba_2
2D. Odvodnja_1
2D. Odvodnja_2
2E. Plinoopskrba_1
2E. Plinoopskrba_2
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina_1
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina_2
4A. Oblici korištenja_1
4A. Oblici korištenja_2
4B. Uvjeti gradnje_1
4B. Uvjeti gradnje_2

Tekstualni dio plana:
1. Odredbe Prijedloga plana
2. Obrazloženje
3. Sažetak