Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago

18.06.2019.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19: u nastavku: Zakon) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/16-01/14, URBROJ: 2105/05-02-19-523 od 17. lipnja 2019. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago (u nastavku: ID Plana)

  1. Javni uvid u prijedlog ID Plana trajati će 15 dana, od 01. do 15. srpnja 2019. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr
  2. Javno izlaganje održati će se u utorak 09. srpnja 2019. godine u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 15. srpnja 2019. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
  5. 5. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog ID Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga ID Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Grafički dio plana – kartografski prikazi

Grafički dio plana – građevinska područja
Prikazi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 – granice građevinskih područja – granice obalnog područja

Tekstualni dio:

Obrazac prijedlog/primjedba

 

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/16-01/14, URBROJ: 2105/05-02-19-568 od 11. srpnja 2019. godine objavljuje se

NASTAVAK JAVNOG IZLAGANJA 
U POSTUPKU PONOVNE JAVNE RASPRAVE
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago 

  1. Javno izlaganje, započeto dana 09. srpnja 2019. godine, nastaviti će se 15. srpnja 2019. godine u 12,00 sati u Vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  2. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u nastavku javnog izlaganja.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS