Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o održavanju dopunske sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga

04.05.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD UMAG
Upravni  odjel za upravljanje imovinom i pravne poslove 
-----------------------------
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI UMAGO
Assesorato gestione patrimoniale e affari giuridici

OBAVIJEST
o održavanju dopunske sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga, održati dopunsku sjednicu dana 

07. svibnja 2018. godine, s početkom u 14:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga,
na adresi: Umag, G. Garibaldi 6

Ova se obavijest odnosi na Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga (k.č.br. 1559/5 k.o. Umag, naselje Komunela), a koji je natječaj bio objavljen dana 13. travnja 2018. godine te je bio otvoren do dana 30. travnja 2018. godine.

Na dopunskoj će sjednici Povjerenstvo otvoriti ponudu za kupnju nekretnine zaprimljenu  u poštanskom uredu dana 30. travnja 2018. godine, a u pisarnici Grada Umaga dana 04. svibnja 2018. godine.