Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o obveznom redovitom čišćenju i kontroli dimovodnih objekata

24.10.2017.

KLASA: 363-01/17-01/01
UR.BROJ: 2105/05-06/11-17-23
Umag, 23.10.2017.


OBAVIJEST
o obveznom redovitom čišćenju i kontroli dimovodnih objekata    

Obavještavamo građane Grada Umaga da je za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Umaga a na temelju provedenog postupka davanja koncesije, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave 2017/S 01K-001330, dana 19.10.2017. zaključen Ugovor sa D.M.M.-Tim d.o.o. Karigador 154, Brtonigla, MB 2046334, OIB 93819657319 (Kontakt osoba: Marcel Juriša, mob: 099/2147616 i 091/4975240).

Temeljem članka 17. Odluke o dimnjačarskoj službi (SN Grada Umaga br. 10/12, 5/13 i 15/15), propisano je da dimovodni objekti podliježu čišćenju i kontroli te da su korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija i domaćinstava te korisnici drugih građevina i uređaja dužni koncesionaru:

  • omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli sukladno gore navedenoj Odluci.
  • dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka te o sezoni loženja,
  • omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Prema članku 31. iste Odluke, obveznoj kontroli i čišćenju ne podliježu dimovodni objekti koji se ne koriste i na koje nisu priključena ložišta te otvori koji su za priključke propisno zatvoreni i odjavljeni kod nadležnog Koncesionara.  Obvezatno se jednom u dvije godine čiste:

  • dimnjaci koji se stalno ne koriste a na koja su priključena ložišta
  • ventilacijski kanali za dovod zraka u prostore u kojima se nalaze ložišta u funkciji.

Radi ispravnog i redovnog čišćenja dimovodnih objekata, pristup do vratašca dimnjaka i dimovodnih kanala mora biti uvijek slobodan. Molimo korisnike navedenih objekata da postupe sukladno gore navedenoj Odluci i omoguće rad dimnjačarskoj službi.

PROČELNIK:
Valdi Buršić, dipl. ing. stroj.