Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o obvezi izdavanja eRačuna od 01.07.2019.

19.06.2019.

Obavještavamo dobavljače da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN broj 94/18.) i Pravilnika o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi ( NN 32/19.) u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa  prema  svim obveznicima javne  nabave.  
Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje su proizašli iz postupaka javne nabave a  koje sklapaju  javni naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu te nabavu putem narudžbenica. 

Nakon 01.07.2019. godine Grad Umag –Umago može prihvaćati samo račune  izdane u strukturiranom elektroničkom obliku sukladno  propisanoj europskoj normi koji su  dostavljeni u Grad Umag-Umago  putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi Financijska Agencija (FINA) u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se povezuju  svi ostali informacijski posrednici. 
Nakon navedenog datuma  računi dostavljeni u papirnatom obliku ili  kao prilog u e-mail poruci (npr. PDF račun) odbiti će se kao nezakoniti  te će se kao takvi vratiti dobavljaču i po njima se neće vršiti plaćanje. 

Za upite u vezi dostavljenih eRačuna  za Grad Umag-Umago možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: e-racuni@umag.hr .
 
Više o elektroničkim računima u javnoj nabavi možete naći  na www.fina.hr .

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS