Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj o davanju javnih površina u zakup na području Grada Umaga u 2019. godini

05.03.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD UMAG-UMAGO

Upravni odjel za komunalni sustav

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI UMAG-UMAGO

Assessorato al sistema comunale

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 363-05/19-03/11, URBROJ: 2105/05-02-19-2 od 4. ožujka 2019. raspisuje se Natječaj o davanju javnih površina u zakup na području Grada Umaga-Umago u 2019. godini za obavljanje trgovačke djelatnosti putem štandova. Natječaj je istaknut na oglasnoj ploči Grada Umaga-Umago dana 05.03.2019. i otvoren je osam (8) dana, računajući od idućeg dana od dana objave na oglasnoj ploči.

  • 5. ožujka 2019.
    Natječaj o davanju u zakup javnih površina putem štandova na području Grada Umaga u 2019. godini

    - tekstualni dio
    - grafički dio

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS