Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području gospodarstva u 2019. godini

28.02.2019.

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), objavljuje Natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području gospodarstva u 2019. godini i pripadajuću natječajnu dokumentaciju:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac prijave
  4. Obrazac proračuna
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o ispunjenju preuzetih obveza
  7. Predložak ugovora
  8. Izvješće opisno
  9. Izvješće financijsko

Natječaj traje do 31.10.2019. ili do iskorištenja sredstava.