Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za dodjelu nagrade "Umag-volonteri godine 2019."

05.11.2019.

Na temelju točke VIII. Odluke o dodjeli nagrade „Umag-volonteri godine; Umago-volontari dell'anno“ („Službene novine Grada Umaga“, broj 24/16), Povjerenstvo za izbor volontera godine raspisuje 

JAVNI POZIV
ZA DODJELU NAGRADE „UMAG – VOLONTERI GODINE 2019. 
UMAGO – VOLONTARI DELL’ANNO 2019“

I.

Predmet ovog Poziva je dodjela nagrade „UMAG – VOLONTERI GODINE 2019. / UMAGO – VOLONTARI DELL’ANNO 2019“ koju dodjeljuje Gradonačelnik Grada Umaga-Umago na prijedlog Povjerenstva za izbor volontera godine.
Nagrada za volontiranje iz prethodnog stavka dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca/pojedinki u volonterskom radu u 2019. godini, a koje su sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13) doprinijele:
- poboljšanju kvalitete života više osoba, više skupina osoba ili općoj dobrobiti,
- aktivnom uključivanju više osoba ili skupina osoba u društvena zbivanja,
- razvoju humanijeg društva i volonterstva.

II.

Pravo podnošenja prijedloga kandidata/kandidatkinja za volontere imaju fizičke i pravne osobe (udruge, zaklade, fundacije, ustanove koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) koje su tijekom 2019. godine surađivale s volonterima. 
Svaki predlagatelj može prijaviti najviše do tri volontera/volonterki koji/koje moraju dati pisanu suglasnost za sudjelovanje u postupku.

III.

Nagrada za volontiranje dodjeljuje se fizičkoj osobi – volonteru/volonterki:
- koja je volontirala na teritoriju Grada Umaga-Umago,
- koja ima prebivalište na području Grada Umaga-Umago, a volontira izvan administrativnog područja istoga,
- koja je starija od 15 godina,
- koja je volontirala najmanje 3 mjeseca bez prekida u neprofitnim organizacijama definirane Zakonom o volonterstvu,
- koja je volontirala u kriznim situacijama. 

IV.

Kriteriji za dodjelu nagrade su:
- duljina trajanja i učestalost volontiranja (najmanje 120 sati u godini dana),
- doprinos kandidata/kandidatkinje odnosno vidjlivost promjene u životu korisnika i/ili zajednice kao rezultat volontiranja,
- specifičnosti u volonterskom radu predloženog kandidata/kandidatkinje koje ga/ju razlikuju od drugih volontera/volonterki,
- okolnosti pod kojima se provodio volonterski rad.

V.

Prijava na raspisani Poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

  1. obrazac prijave kandidata/kandidatkinje (preuzeti OVDJE),
  2. pisanu suglasnost kandidata/kandidatkinje (preuzeti OVDJE),
  3. materijale koje potvrđuju volonterski rad kandidata/kandidatkinje u 2019. (fotografije, tiskovni materijal i sl.),
  4. životopis kandidata/kandidatkinje,
  5. preslika volonterske knjižice (ako ju kandidat/kandidatkinja posjeduje).

VI.

Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se najkasnije do 15.11.2019. godine u pisanom obliku na propisanom obrascu iz prehodne točke koji se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Umaga-Umago www.umag.hr, zatražiti osobno u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Umaga-Umago ili putem e-maila: luana.visintin@umag.hr
Ako prijedlog nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, od podnositelja će se zatražiti dopuna prijedloga u određenom roku. Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u zadanom roku, smatra se da prijedlog nije niti podnesen.
Sve dodatne informacije o Pozivu i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na broj telefona 052/637-811 ili na gore navedeni mail.
Prijavu možete dostaviti:
a) poštom na GRAD UMAG-UMAGO, Trg slobode 7, 52470 Umag s naznakom: „VOLONTERI GODINE 2019.“ ili 
b) osobno u pisarnicu Grada Umaga-Umago (Trg slobode 7, prizemlje).

VII.

Povjerenstvo  za  izbor volontera godine razmotrit će pristigle prijave sukladno gore navedenim kriterijima. Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi Gradonačelnik posebnom odlukom.
Nagrade će se uručiti na dan obilježavanja Međunarodnog dana volontera.

KLASA: 007-01/19-01/01
URBROJ: 2105/05-04/03-19-2
Umag, 5. studenoga 2019.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Luana Visintin Čumpek, mag.polit.