Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag

14.09.2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/15-01/49, URBROJ: 2105/05-02-17-115 od 06. rujna 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag (u nastavku: UPU)

te o prijedlozima odluka o stavljanju izvan snage:

  • dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja „Komunela“ Umag
  • Detaljnog plana uređenja „Komunela-Potok“
  • Detaljnog plana uređenja Centar-Umag
  • Provedbenog urbanističkog plana Povijesne jezgre grada Umaga
  • Provedbenog urbanističkog plana stambenih naselja „J. Rakovac“ i „Moela“ u Umagu
  • Detaljnog plana uređenja „Moela Jug“
  • dijela Urbanističkog plana uređenja „Terra Istriana“

1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 30 dana, od 16. listopada do 14. studenoga 2017. godine, a u prijedloge odluka o stavljanju izvan snage navedenih prostornih planova trajati će 15 dana, od 16. do 30. listopada 2017. godine te će se moći izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga.

2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 26. listopada 2017. godine u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.

3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a mogu se dostaviti do 14. studenoga 2017. godine, a na prijedloge odluka o stavljanju izvan snage navedenih prostornih planova do 30. listopada 2017. godine na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg Slobode 7, 52470 Umag ili osobno u pisarnici Grada Umaga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

  • PRIJEDLOG UPU-a UMAG

Grafički dio:
1) Korištenje i namjena površina (a)
1) Korištenje i namjena površina (b)
2a) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet (a)
2a) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet (b)
2b) Telekomunikacije i energetski sustav (a)
2b) Telekomunikacije i energetski sustav (b)
2c) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba (a)
2c) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba (b)
2d) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja (a)
2d) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja (b)
2e) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba (a)
2e) Promet, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba (b)
3) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (a)
3) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (b)
4a) Način i uvjeti gradnje - oblici korištenja (a)
4a) Način i uvjeti gradnje - oblici korištenja (b)
4b) Način i uvjeti gradnje - uvjeti gradnje (a)
4b) Način i uvjeti gradnje - uvjeti gradnje (b)

Tekstualni dio:
- Obrazloženje
- Odredbe za provođenje
- Sažetak za javnost

UPU Umag - Obrazac za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi