Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Druga ponovljena javna rasprava o prijedlogu ID DPU naselja Zambratija

20.04.2018.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/08-01/62, URBROJ: 2105/05-02-18-403 od 18. travnja 2018. godine objavljuje se

DRUGA PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Zambratija
(u nastavku: DPU)

  1. Javni uvid u prijedlog DPU-a trajati će 15 dana, od 2. do 16. svibnja 2018. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga. 

  2. Javno izlaganje održati će se u utorak 8. svibnja 2018. godine u 15.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6. U javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

  3. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog DPU-a mogu se podnijeti:
    -upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 
    -upisom u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida, 
    -do 16. svibnja 2018. godine na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag 

  4. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.

Grafički dio:
1) Detaljna namjena površina
2A) Prometnice
2B) Energetski sustav
2C) Pošta i elektroničke komunikacije
2D) Vodoopskrba i odvodnja
3) Uvjeti gradnje

Tekstualni dio:
- Integralni tekst obrazloženja Izmjena i dopuna DPU-a naselja Zambratija
- Odredbe za provođenje
- Sažetak za javnost