Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Upravni odjeli i kontakti

Sukladno Statutu Grada Umaga (Čl. 77.-80.) za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Umaga, utvrđenih zakonom i Statutom Grada Umaga te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada Umaga te, u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimaju propisane mjere.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.  Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Grada Umaga, državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Ul. G. Garibaldija 6

 Ul. E. Pascalija 1

 Trg slobode 7

 Ul. G. Garibaldija 6

 

Shematski prikaz organizacije Gradske uprave

Plaće dužnosnika, službenika i namještenika

 

Radno vrijeme 

Dnevno radno vrijeme svih tijela Gradske uprave određuje se:

  • ponedjeljak - petak od 7:30 do 15:30 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima gradske uprave određuje se:

  • ponedjeljkom od 7:30 do 11:00 i od 12:00 do 15:00
  • srijedom od 11:30 do 15:30 sati i 
  • petkom od 7:30 do 11:00 sati.

Pisarnica Grada Umaga prima stranke: 

  • ponedjeljak - petak od 7:30 do 11:00 sati i od 11:30 do 15:00 sati