Naslovna / Organizacija / Upravni odjeli Grada / Ured Grada

Ured Grada

Ured Grada obavlja upravne, stručne, informatičke, opće, administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje nepokretnom imovinom u vlasništvu Grada, vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih uz nepokretnu imovinu Grada (stjecanje, otuđenje, opterećenje i sl.), zakup   poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, vodi evidencije o nekretninama i formira i ažurira bazu podataka, sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim postupcima, zastupanje Grada pred sudovima i drugim državnim tijelima, sastavljanje ugovora i drugih pravnih isprava čija izrada nije stavljena u nadležnost drugih tijela gradske uprave, savjetovanje gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u pravnim pitanjima, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, unutarnje ustrojstvo gradske uprave, opće poslove koji nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela Grada, uredsko poslovanje, ekonomat gradske uprave, čišćenje poslovnih prostora koje koristi gradska uprava, održavanje službenih vozila Grada, potpora poslovnim procesima Grada (informacijski i komunikacijski sustav Grada), upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovski poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi dužnosnika, službenika i namještenika gradske uprave), zaštitu podataka, zaštitu na radu, razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi, pružanje stručne i administrativne potpore u provođenju izbora (lokalne i državne razine), zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu, obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Odjeljak za imovinsko-pravne poslove

Odjeljak pisarnice

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Ureda Grada

 

Vrijeme

  • 29°C 20°C 17.08.2017 Četvrtak
  • 31°C 22°C 18.08.2017 Petak
  • 31°C 22°C 19.08.2017 Subota

izvor: meteo.hr