Naslovna / Organizacija / Upravni odjeli Grada / UO za financije, proračun i gospodarstvo

UO za financije, proračun i gospodarstvo

Upravni odjel za financije, proračun i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, materijalno financijske, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na sustav financiranja javnih potreba, proračuna i računovodstva proračuna Grada,  fiskalne, financijske i makroekonomske plansko-analitičke poslove za Grad, nadzor nad izradom i izvršenjem financijskih planova ustrojstvenih jedinica gradske uprave i drugih korisnika gradskog proračuna, prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu proračuna Grada, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna Grada Umaga, izvršavanje proračuna Grada Umaga, financijsko upravljanje i kontrole, izradu računskog plana, upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, programiranje zaduženja, pripremu za emisiju i vođenje evidencije o emisiji vrijednosnih papira Grada, registriranje neposrednih i uvjetnih obveza Grada, te praćenje visine otplate dugova, knjigovodstvene evidencije, platni promet, upravljanje gradskom pokretnom i financijskom imovinom, osiguranje gradske imovine, službenika i namještenika, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po ugovorima o osiguranju, zaštitu potrošača, gospodarstvo općenito i poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim zakonima preneseni u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, poticanje poduzetništva, kontrolu cijena, prijevoz u cestovnom prometu, prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu, lovstvo, upravljanje poljoprivrednim i šumskim zemljištem, pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, upravno-tehničke i financijsko knjigovodstvene poslove vezane za upravljanje trgovačkim društvima nad kojima Grad Umag ima osnivačka prava ako obavljanje ovih poslova za pojedina trgovačka društva nije u nadležnosti drugog upravnog tijela gradske uprave (priprema nacrta akata za predstavničko i izvršno tijelo, evidencije i sl.), proračunsko računovodstvo za ustanove Grada Umaga, financijsko knjigovodstvene poslove za udruge Grada Umaga koje su korisnice proračunskih sredstava,  plansko-analitičke poslove za svoj djelokrug, poslove poreznog  tijela za lokalne poreze, vodi upravne postupke iz područja svog djelokruga, obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Odjeljak za gospodarstvo i EU projekte

 • Voditelj Odjeljka za gospodarstvo i EU projekte
  Iva Grgić
  tel.702 991

 • Viši stručni suradnik za gospodarstvo
  Paolo Dragan
  tel. 702 989

Odjeljak za proračunske korisnike

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za financije, proračun i gospodarstvo

 

Vrijeme

 • 16°C 7°C 25.04.2017 Utorak
 • 15°C 9°C 26.04.2017 Srijeda
 • 17°C 12°C 27.04.2017 Četvrtak

izvor: meteo.hr