Naslovna / Organizacija / Upravni odjeli Grada / UO za komunalni sustav

UO za komunalni sustav

Upravni odjel za komunalni sustav obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na uređenje i opremanje građevinskog zemljišta, komunalne i druge uslužne djelatnosti, gradnju, investicijsko i tekuće održavanje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, vođenje investicija, predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, kulture sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti, izrada projektnih zadataka, priprema tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata, vođenje poslova oko ishodovanja akata za izgradnju sukladno zakonu, prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekta za izgradnju i održavanje objekata u vlasništvu Grada Umaga, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad investitor te njihovo investicijsko i tekuće održavanje, upravljanje vodama, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, investicijsko i tekuće održavanje nepokretne imovine  pravnih osoba u kojima Grad ima većinska osnivačka prava, zaštitu bilja, zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, sigurnost prometa na cestama,  energetiku, komunalno i prometno redarstvo, davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova i djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada, davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Grada,  utvrđivanje i razrez obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente te utvrđivanje obveznika poreza na korištenje javnih površina, poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise koji nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela Grada, vođenje upravnih i prekršajnih postupaka sukladno zakonu,obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Odsjek za komunalne poslove

VAŽNIJI AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za komunalni sustav  

Vrijeme

  • 29°C 20°C 17.08.2017 Četvrtak
  • 31°C 22°C 18.08.2017 Petak
  • 31°C 22°C 19.08.2017 Subota

izvor: meteo.hr