Naslovna / Organizacija / Upravni odjeli Grada / UO za društvene djelatnosti

UO za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: brigu  o  djeci,  socijalnu  skrb,  primarnu  zdravstvenu zaštitu,  odgoj  i  osnovno obrazovanje,  kulturu,  tjelesnu  kulturu  i  sport,  tehničku  kulturu,  upravno-tehničke  poslove vezane  za  upravljanje  ustanovama  nad  kojima  Grad  Umag  ima  osnivačka  prava  ako obavljanje  ovih  poslova  za  pojedine  ustanove  nije  u nadležnosti  drugog  upravnog  tijela gradske  uprave  (priprema  nacrta  akata  za  predstavničko  i  izvršno  tijelo,  evidencije  i  sl.), mjesnu samoupravu, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih  manjina,  odnose  s  vjerskim  zajednicama  i  razvojem  civilnog  društva,  upravne postupke  iz  područja  svog  djelokruga,  praćenje  mogućnosti  kandidiranja  projekata  iz djelokruga  upravnog  tijela  za  financiranje  putem  programa  Europske  unije,  Republike Hrvatske  i  drugih  subjekata  u  suradnji  s  drugim  upravnim  tijelima  Grada,  obavlja  i  druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.VAŽNIJI AKTI


 

Vrijeme

  • 29°C 20°C 17.08.2017 Četvrtak
  • 31°C 22°C 18.08.2017 Petak
  • 31°C 22°C 19.08.2017 Subota

izvor: meteo.hr