Naslovna / Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/15-01/49, URBROJ: 2105/05-02-17-115 od 06. rujna 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag (u nastavku: UPU)

te o prijedlozima odluka o stavljanju izvan snage:

- dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja „Komunela“ Umag
- Detaljnog plana uređenja „Komunela-Potok“
- Detaljnog plana uređenja Centar-Umag
- Provedbenog urbanističkog plana Povijesne jezgre grada Umaga
- Provedbenog urbanističkog plana stambenih naselja „J. Rakovac“ i „Moela“ u Umagu
- Detaljnog plana uređenja „Moela Jug“
- dijela Urbanističkog plana uređenja „Terra Istriana“

1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 30 dana, od 16. listopada do 14. studenoga 2017. godine, a u prijedloge odluka o stavljanju izvan snage navedenih prostornih planova trajati će 15 dana, od 16. do 30. listopada 2017. godine te će se moći izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga.

2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 26. listopada 2017. godine u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.

3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a mogu se dostaviti do 14. studenoga 2017. godine, a na prijedloge odluka o stavljanju izvan snage navedenih prostornih planova do 30. listopada 2017. godine na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg Slobode 7, 52470 Umag ili osobno u pisarnici Grada Umaga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr