Naslovna / Javni poziv za dodjelu javnih priznanja u 2017. godini

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja u 2017. godini

Odluke o javnim priznanjima Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, broj 2/10), Odbor za priznanja, odlikovanja i pritužbe Grada Umaga na sjednici od 24. siječnja 2017. godine donio je Odluku na temelju koje se raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA UMAGA U 2017 . GODINI

I.

Objavljuje se javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Umaga u 2017. godini, podaci o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokovi za podnošenje prijedloga.

II.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Umaga za životno djelo i Godišnje nagrade Grada Umaga imaju građani Grada Umaga, domaće pravne osobe i gradonačelnik Grada Umaga.

Nagrada Grada Umaga za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Umaga.

Godišnja nagrada Grada Umaga je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, ustanovi ili udruzi sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Umaga, odnosno osobama koje su svojim životom, radom ili djelovanjem vezane za Grad Umag, za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Umag.

III.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Umaga podnosi se u pisanom obliku.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Umaga obvezno sadrži sljedeće podatke:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Umaga.
Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.
Na traženje Odbora, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Grad Umag, Ured Grada, G. Garibaldi 6, s naznakom „Za dodjelu javnih priznanja Grada Umaga“ ili putem pisarnice Grada Umaga, Umag, Trg slobode 7, najkasnije do 28. veljače 2017. godine.

V.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

KLASA: 023-01/17-01/06
URBROJ: 2105/05-01/02-17-2
Umag, 24. siječnja 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Milan Vukšić


 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr