Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zrak

Kvaliteta zraka na području Grada Umaga prati se kontinuirano od 1992. godine.

Svakodnevno se prati koncentracija sumpordioksida i dima na mjernoj postaji. Ujedno se prati količina ukupne taložne tvari i metali (Pb, Cd i Ni) u ukupnoj taložnoj tvari na mjernoj postaji jedan puta mjesečno.

Rezultati mjerenja se obrađuju sukladno zakonskim propisima te se izrađuje godišnji Izvještaj o praćenju kvalitete zraka. Gradonačelnik razmatra godišnja izvješća te donosi Zaključak.

Izvješća: