Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ured Grada

Ured Grada obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne, opće i stručno-administrativne poslove koji se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te njihovih savjetodavnih i stručnih tijela, formalno-pravnu provjeru općih i pojedinačnih akata koje upravna tijela Grada upućuju na razmatranje i odlučivanje gradonačelniku i/ili gradskom vijeću, sazivanje i organiziranje sjednica Gradskog vijeća, stalnih ili povremenih odbora i drugih radnih tijela, kao i izradu zapisnika i čuvanje istih, pripremu i organizaciju sjednica Gradonačelnikova kolegija, pružanje stručne pomoći vijećnicima u izvršavanju njihovih prava i dužnosti te informiranje istih o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihove uloge, izradu potrebnih nacrta propisa i akata o kojima raspravljaju i odlučuju Gradsko vijeće i gradonačelnik, a koji ovom Odlukom nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog upravnog  tijela Grada, protokolarne i savjetodavne poslove vezane uz aktivnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, informiranje javnosti o aktivnostima i radu tijela lokalne samouprave, kao i aktivnostima i radu upravnih tijela Grada, organizaciju poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, funkciju ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim i drugim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima, međunarodnu i međugradsku suradnju sa zbratimljenim gradovima i općinama, regijama u Hrvatskoj i inozemstvu, suradnju sa zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske i izabranim predstavnicima u Skupštini Istarske županije, suradnju s nacionalnim udruženjima lokalne samouprave, prevođenje materijala za potrebe Gradskog vijeća i upravnih tijela Grada, druge srodne poslove koji su Uredu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

 

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Ureda Grada

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS