Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ured Grada

Ured Grada obavlja upravne, stručne, informatičke, opće, administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje nepokretnom imovinom u vlasništvu Grada, vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih uz nepokretnu imovinu Grada (stjecanje, otuđenje, opterećenje i sl.), zakup   poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, vodi evidencije o nekretninama i formira i ažurira bazu podataka, sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim postupcima, zastupanje Grada pred sudovima i drugim državnim tijelima, sastavljanje ugovora i drugih pravnih isprava čija izrada nije stavljena u nadležnost drugih tijela gradske uprave, savjetovanje gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u pravnim pitanjima, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, unutarnje ustrojstvo gradske uprave, opće poslove koji nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela Grada, uredsko poslovanje, ekonomat gradske uprave, čišćenje poslovnih prostora koje koristi gradska uprava, održavanje službenih vozila Grada, potpora poslovnim procesima Grada (informacijski i komunikacijski sustav Grada), upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovski poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi dužnosnika, službenika i namještenika gradske uprave), zaštitu podataka, zaštitu na radu, razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi, pružanje stručne i administrativne potpore u provođenju izbora (lokalne i državne razine), zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu, obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 • Pročelnik
  Maja Galović
  tel: +385 (0)52 702 966
  e-mail: maja.galovic@umag.hr

 • Pomoćnik pročelnika
  Milan Jurković
  tel: +385 (0)52 702 932
  e-mail: milan.jurkovic@umag.hr

 • Viši savjetnik za zastupanje grada
  Ivan Jurjak
  tel: +385 (0)52 702 931
  e-mail: ivan.jurjak@umag.hr

 • Viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove Gradskog vijeća
  Milena Pintarić
  tel: +385 (0)52 702 955
  e-mail: milena.pintaric@umag.hr

 • Viši stručni suradnik za opće poslove
  Niko Čančarević
  tel. +385 (0)52 702 972
  e-mail: niko.cancarevic@umag.hr

 • Ekonom
  Nenad Pelić
  tel: +385 (0)52 702 908
  e-mail: nenad.pelic@umag.hr

 • Informatički referent
  Ivan Vrkljan
  tel: +385 (0)52 702 908
  e-mail: ivan.vrkljan@umag.hr

 • Namještenik-vozač
  Mauro Villanovich
  tel: +385 (0)52 702 908

Odjeljak za imovinsko-pravne poslove

Odjeljak pisarnice 

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Ureda Grada