Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za upravljanje imovinom i pravne poslove

Upravni odjel za upravljanje imovinom i pravne poslove obavlja pravne, stručne,  administrativne i druge poslove koji se odnose na -upravljanje nepokretnom imovinom u vlasništvu Grada, utvrđivanje i ažurno vođenje brige o pravnom statusu objekata u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama (uključivo legalizacije, etažiranja, parcelacije, upisa i brisanja zaloga, povrata, otkupa, stanarskog prava, reguliranje odnosa s Republikom Hrvatskom i dr.), turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije, uređenje međuvlasničkih odnosa u stambenim zgradama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada, ustrojavanje i ažurno vođenje registra nekretnina Grada, omogućavanje pravovremenog, cjelovitog, istinitog i preciznog iskazivanja svih nekretnina (objekata) u vlasništvu Grada u analitičkim evidencijama knjigovodstva Grada koje se vode u upravnom odjelu nadležnom za financije, vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih uz nepokretnu imovinu Grada (stjecanje, otuđenje, opterećenje i sl.), izradu kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, -predlaganje programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, te pripremu i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih natječaja za prodaju ili davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i obavljanje drugih poslova u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu grada i Republike Hrvatske, sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, zastupanje Grada pred sudovima i drugim državnim tijelima, sastavljanje ugovora i drugih pravnih isprava čija izrada nije stavljena u nadležnost drugih upravnih tijela Grada, savjetovanje gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u pravnim pitanjima, druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

 

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada UO za upravljanje imovinom i pravne poslove

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS