Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju

Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju obavlja upravne, stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata, pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, donošenje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, geodetske poslove (osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva i određivanje kućnih brojeva), vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog planiranja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima, izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel, izdavanje uvjerenja o vremenu gradnje građevina i slično), izdavanje lokacijskih dozvola, donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o uvjetima građenja, izdavanje potvrda glavnog projekta, obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola, izdavanje dozvola za uklanjanje građevine, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, izdavanje uvjerenja za uporabu građevine, potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje), vođenje evidencije o izdanim aktima, vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu, druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

 

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS