Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za izgradnju i održavanje

Upravni odjel za izgradnju i održavanje obavlja upravne, stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na -uređenje i opremanje građevinskog zemljišta, gradnju, investicijsko i tekuće održavanje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, vođenje investicija, predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti, izradu projektnih zadataka, pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata, vođenje poslova oko ishođenja akata za gradnju sukladno zakonu, prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekta za izgradnju i održavanje objekata u vlasništvu Grada Umaga, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad investitor te njihovo investicijsko i tekuće održavanje, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, investicijsko i tekuće održavanje nepokretne imovine  pravnih osoba u kojima Grad ima većinska osnivačka prava, druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

 

VAŽNIJI AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

 

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS