Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UO za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun obavlja upravne, stručne, materijalno financijske, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada, utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada, ako propisom nije utvrđena nadležnost drugog upravnog tijela Grada, prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada, materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu, financijsko upravljanje i kontrole, likvidaciju i isplatu računa, naloga za isplatu i zaključaka ovlaštenih upravnih tijela Grada, izvršavanje obveza i otplate javnog duga, obračun i isplatu plaća i naknada zaposlenima u upravnim tijelima Grada, te naknada članovima Gradskog vijeća, članovima radnih i drugih tijela i vanjskim suradnicima, vođenje sintetičkih, analitičkih i pomoćnih knjigovodstvenih evidencija za potrebe proračuna, upravljanje sustavom lokalne riznice, osiguranje imovine te službenika i namještenika Grada, ugovaranje i praćenje izvršavanja obveza s osnova osiguranja, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta, zaštitu potrošača, gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva i druge poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim zakonima preneseni u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, pripremu i izradu projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslove povezane s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, upravno-tehničke i financijsko knjigovodstvene poslove vezane za upravljanje trgovačkim društvima nad kojima Grad Umag ima osnivačka prava ako obavljanje ovih poslova za pojedina trgovačka društva nije u nadležnosti drugog upravnog tijela Grada, proračunsko računovodstvo za ustanove Grada Umaga-Umago, financijsko knjigovodstvene poslove za udruge Grada Umaga-Umago koje su korisnice proračunskih sredstava, druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

 

Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za financije i proračun

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS