Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Udruge-natječaji (Arhiva 2018.)

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (“Službene novine Grada Umaga”, broj 14/15), provodi natječaje za financiranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva koje djeluju u području sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, za aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata, poduzetništva, poljoprivrede i ribarstva, turizma i gospodarstva sukladno godišnjem planu natječaja. Nakon provedene natječajne procedure, Gradonačelnik Grada Umaga je donio odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva, a iste se nalaze u nastavku.

  1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe udruga u području sporta za 2018. godinu
  2. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2018. godini
  3. Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga u području odgoja i obrazovanja za 2018. godinu
  4. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu
  5. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata za 2018. godinu
  6. Odluka o dodjeli sredstava Zajednici Talijana „Fulvio Tomizza“ Umag za institucionalnu potporu za 2018. godinu
  7. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata i manifestacija udruga u području sporta i rekreacije za 2018. godinu

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS