Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaji za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva za 2019. god.

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), objavljuje sljedeće Natječaje za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u 2019. godini:

  1. Natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području odgoja i obrazovanja
  2. Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi i zdravstva
  3. Natječaj za potporu programa, projekata i manifestacija u kulturi
  4. Natječaj za institucionalnu potporu Zajednici Talijana "Fulvio Tomizza" Umag
  5. Natječaj za potporu aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata

Napomena: sve se prijave dostavljaju u zatvorenim omotnicama u pisarnici Grada Umaga, Trg slobode 7. do 23.11.2018. godine.