Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godini

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Umaga, br. 14/15) te članka 68. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga, br. 9/09, 3/13, 9/18 i 13/18-pročišćeni tekst, 7/19), Grad Umag-Umago dana 28.10.2019. god. objavljuje

NATJEČAJ
za sufinanciranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godini

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i pripadajući obrasci nalaze se u nastavku:

 1. Tekst natječaja
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac prijave
 4. Obrazac proračuna
 5. Legende 1, 1A, 2, 3 i 4
 6. Zahtjev za izdavanjem potvrde o stanju duga
 7. Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nekažnjavanju
 8. Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije civilnoga društva iz javnih izvora
 10. Izjava o partnerstvu
 11. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 12. Prijedlog ugovora

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS