Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za sufinanciranje jednogodišnjih programa udruga u području sporta i rekreacije za 2020. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), članka 14. Pravilnika Grada Umaga o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Umaga, br. 14/15) te članka 68. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga, br. 9/09, 3/13, 9/18 i 13/18-pročišćeni tekst, 7/19), Grad Umag-Umago u ime Sportske zajednice Grada Umaga objavljuje

NATJEČAJ
za sufinanciranje jednogodišnjih programa udruga u području sporta i rekreacije za 2020. godinu

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i pripadajući obrasci nalaze se u nastavku:

 1. Tekst natječaja
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac prijave O-SP
 4. Obrazac proračuna – PRS-P
 5. Legende 1, 1A, 2, 3 i 4
 6. Zahtjev za izdavanjem Potvrde o stanju duga
 7. Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nekažnjavanju
 8. Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 10. Prijedlog ugovora
 11. Izmjene i dopune uputa za prijavitelje

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS