Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za sufinanciranje jednogodišnjih programa udruga u području sporta i rekreacije za 2019. godinu

Grad Umag-Umago, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) te Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), objavljuje Natječaj za sufinanciranje jednogodišnjih programa udruga u području sporta i rekreacije za 2019. godinu.

NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE JEDNOGODIŠNJIH PROGRAMA UDRUGA  
U PODRUČJU SPORTA I REKREACIJE ZA 2019. GODINU

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac prijave OS-P
  4. Obrazac proračuna – PRS-P
  5. Legende 1, 1A, 2, 3 i 4
  6. Zahtjev za izdavanjem Potvrde o stanju duga
  7. Obrazac-Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nekažnjavanju
  8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  9. Prijedlog ugovora

Rok za predaju propisane natječajne dokumentacije je 26.11.2018. godine.