Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Udruge - natječaji

Grad Umag-Umago, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (“Službene novine Grada Umaga”, broj 14/15), provodi natječaje za financiranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva koje djeluju u području sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, za aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata, poduzetništva, poljoprivrede i ribarstva, turizma i gospodarstva sukladno godišnjem planu natječaja. Nakon provedene natječajne procedure, Gradonačelnik Grada Umaga je donio odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva, a iste se nalaze u nastavku.

AKTIVNI NATJEČAJI

 

ARHIVA 2019.

ARHIVA 2018.

ARHIVA 2017.

ARHIVA 2016.