Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Strategije Grada Umaga

Temelj razvoja jednoga grada jest jasna vizija i ciljevi kojima se kontinuirano teži. Grad Umag je svoju viziju i ciljeve u smjeru razvoja grada uvrstio u vid strateških dokumenata koji donose analizu postojećeg stanja u svim važnim područjima funkcioniranja grada, kao i mjere i aktivnosti za planirano buduće razdoblje.

U nastavku možete preuzeti strateške dokumente razvoja Grada Umaga:

Strategija razvoja Grada Umaga 2016. - 2021.

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama

Kulturna stategija Grada Umaga