Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Kultura

Grad Umag, u svojem je usponu u posljednjih nekoliko godina pokazao jasnu namjeru za poboljšanjem pozicije na razvojnoj i turističkoj mapi Republike Hrvatske. Svjesni činjenice kako se te težnje ne mogu ostvariti jedino razvojem gospodarstva ili povećanjem turističke ponude koja se oslanja isključivo na smještajne kapacitete i ponudu različitih zabavnih sadržaja, nego da pravi razvoj grada karakterizira povećani interes za umjetničko stvaralaštvo, kulturnu baštinu, razvoj civilnog društva, uređenost institucija, sustav cjeloživotnog učenja i drugo, Grad Umag je još 2012. godine izradio i na Gradskom vijeću Grada usvojio Kulturnu strategiju Grada Umaga.

Kroz izradu kulturne strategije, definirana je i misija koja predstavlja osnovne smjernice razvoj kulture u Umagu, a glasi:

"Očuvanje, odnosno revitalizacija kulturne baštine grada Umaga i buđenje novog interesa šire javnosti za njezine vrijednosti. Daljnja razrada i upravljanje funkcionalnom i integriranom kulturnom infrastrukturom koja će kulturnim institucijama, udrugama i djelatnicima omogućiti da kreativno odgovaraju na izazove vremena, održavajući kvalitetu života u gradu na razini koja će biti poticajna za sve sugrađane i privlačna za brojne posjetitelje našeg grada."

Osnovni pokretači kulturnog razvoja Grada Umaga su, osim Upravnog odjela za društvene djelatnosti kao nadležnog upravnog odjela Grada, upravo ustanove u kulturi:

te svi djelatnici ustanova u kulturi, kao i članovi umaških udruga koje djeluju u području kulture. 

Kako bi se ostvarili ciljevi zacrtani Kulturnom strategijom, Grad Umag osim financiranja ustanova u kulturi i programa koje one provode, sufinancira i provedbu programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva. Prioritete za sufinanciranje udruga u području kulture utvrdilo je Povjerenstvo Grada Umaga, a oni su sljedeći:

  • Izdavanje knjižne građe
  • Razvoj kulturnog amaterizma
  • Rad u kulturi s djecom i mladima
  • Promocija kulturne baštine Umaga
  • Festivali udruga u kulturi
  • Promocija kulturne baštine nacionalnih manjina te
  • Aktivnosti u kulturi usmjerene ka povećanju turističke ponude.