Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Civilno društvo

Na području Grada Umaga, prema službenim podacima Ureda državne uprave u Istri, djeluje preko 190 udruga: najvećim dijelom u području sporta, njih 115, 14 u području kulture, 4 u području socijalne skrbi i zdravlja, 9 se bavi pitanjem nacionalnih manjina, dok se preko 60 udruga bave ostalim aktivnostima. Grad Umag kroz sufinanciranje iz proračuna Grada Umaga sufinancira provedbu aktivnosti preko 50% registriranih udruga na području Umaga.

Svjesni činjenice da su organizacije civilnog društva udruženja naših građana, koji se okupljaju radi zajedničkih interesa i kroz zajedničku provedbu aktivnosti ostvaruju svoje potrebe, a koje često puta nadograđuju i proširuju lepezu aktivnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, Grad Umag je odlučio posebnu pozornost posvetiti upravo njima. Tako Upravni odjel za društvene djelatnosti od 2013. godine kontinuirano provodi projekt „Razvoj civilnog društva u Gradu Umagu“ čiji je cilj povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području Grada Umaga, povećanje suradnje između Grada Umaga i udruga te zajednička realizacija projekata od značaja za razvoj Grada Umaga.

Projekt se osim imenovanja savjetnika za razvoj civilnog društva u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Umaga, sastoji od niza aktivnosti, od kojih su do sada najznačajnije bile edukacija udruga o zakonskom poslovanju i usklađenju njihovih akata s novim Zakonom o udrugama, pomoć udrugama pri usklađenju akata sa novim zakonom, besplatna informatička radionica za voditelje udruga, besplatna radionica za PR i komunikaciju s medijima, besplatna radionica za vođenje računovodstva za udruge te zajedničko provođenje aktivnosti usmjerenih na građane Umaga, Bujštine pa i šire.

Najznačajniji akti vezani za djelovanje organizacija civilnog društva u Gradu Umagu su:

  • Zakon o udrugama 
  • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

 

Postupak osnivanja udruge i usklađenje propisa s novim Zakonom o udrugama opisan je u sljedećem priručniku: Vodič za osnivanje, odnosno na internetskim stranicama Vladinog ureda za udruge.

Registar udruga u Istarskoj županiji vodi Ured državne uprave.


Sve udruge ili pojedinci zainteresirani za pitanja osnivanja udruge i njeno poslovanje mogu se obratiti za pomoć Gradu Umagu, Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Tribje 2, odnosno na sljedeće kontakte:

Pročelnik
Slaviša Šmalc

tel: +385 (0)52 635 605
e-mail: slavisa.smalc@umag.hr

Luana Visintin Čumpek
tel: +385 (0)52 637 811
e-mail: luana.visintin@umag.hr  
Uredovno vrijeme