Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Mogućnosti iz socijalnog programa Grada Umaga

Sabor republike Hrvatske je potkraj 2013. godine  usvojio novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2014. godine, a koji je u sustav socijalne skrbi uveo određeni broj noviteta.  U skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 7/14)  je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine.

Temeljem odredbi navedene Odluke, Gradonačelniku Grada Umaga data je ovlast donošenja Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga

U nastavku možete preuzeti sljedeće važnije akte:

 

Prava iz socijalnog programa Grada Umaga

U okviru socijalnog programa Grada Umaga korisnici socijalne skrbi s područja grada Umaga, hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Umaga te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Umaga koji se ne mogu sami uzdržavati, mogu ostvariti pravo na:

1. zajamčenu minimalnu naknadu,

2. naknadu za troškove stanovanja,

3. naknadu za troškove ogrjeva,

4. jednokratnu novčanu pomoć,

5. potporu za novorođeno dijete i prehranu dojenčeta,

6. potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem:

  • pravo na podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, 
  • pravo na podmirenje troškova prehrane i produženog boravka u osnovnoškolskoj ustanovi, 
  • pravo na potporu srednjoškolcima slabijeg imovnog stanja, 
  • pravo na potporu redovnim studentima slabijeg imovnog stanja,

7. smještaj u socijalni stan,

8. potporu za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe Umag,

9. smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi,

10. podmirenje troškova usluge pomoći u kući,

11. dnevni topli obrok,

12. potporu umirovljenicima s niskim primanjima,

13. posebnu potporu sudionicima Narodnooslobodilačkog  rata i Domovinskog rata,

14. potporu za podmirenje troškova pogreba.

Sva prava za koja sredstva osigurava Grad Umag ostvaruju se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, koji se zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom predaje u pisarnici Grada Umaga, na Trgu slobode br. 7., dok se zahtjev za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu predaje neposredno Centru za socijalnu skrb Buje.

 

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.

 

 

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja