Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Mogućnosti iz socijalnog programa Grada Umaga

Sabor republike Hrvatske je potkraj 2013. godine  usvojio novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2014. godine, a koji je u sustav socijalne skrbi uveo određeni broj noviteta.  U skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 7/14)  je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine.

Temeljem odredbi navedene Odluke, Gradonačelniku Grada Umaga data je ovlast donošenja Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga

U nastavku možete preuzeti sljedeće važnije akte:

 

Prava i mogućnosti iz socijalnog programa Grada Umaga

U okviru socijalnog programa Grada Umaga korisnici socijalne skrbi s područja grada Umaga, hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Umaga te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Umaga koji se ne mogu sami uzdržavati, mogu ostvariti slijedeće:

1. pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

2. pravo na naknadu za troškove stanovanja,

3. pravo na naknadu za troškove ogrjeva,

4. jednokratnu novčanu pomoć,

5. potporu za novorođeno dijete i prehranu dojenčeta,

6. potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem:

  • pravo na besplatne programe predškolskog odgoja,
  • pravo na besplatne obvezne udžbenike, pripadajuća dopunska nastava sredstva i školski pribor za učenike osnovnih škola,
  • mogućnost potpore na podmirenje troškova prehrane i produženog boravka u osnovnoškolskoj ustanovi,
  • mogućnost na potporu srednjoškolcima slabijeg imovnog stanja,
  • mogućnost potpore studentima slabijeg imovnog stanja,

7. smještaj u socijalni stan,

8. mogućnost potpore za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag,

9. mogućnost smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi,

10. mogućnost podmirenja troškova usluge pomoći u kući,

11. mogućnost za dnevni topli obrok,

12. potporu umirovljenicima s niskim primanjima,

13. posebnu potporu sudionicima Narodnooslobodilačkog  rata i Domovinskog rata,

14. potporu za podmirenje troškova pogreba.

Sva prava i mogućnosti iz socijalnog programa za koja sredstva osigurava Grad Umag ostvaruju se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu nadležnom za pitanja socijalne skrbi, koji se zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom predaje u pisarnici Grada Umaga, na Trgu slobode br. 7., dok se zahtjev za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu predaje neposredno Centru za socijalnu skrb Buje.

 

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.