Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Mogućnosti iz socijalnog programa Grada Umaga

Sabor republike Hrvatske je potkraj 2013. godine  usvojio novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2014. godine, a koji je u sustav socijalne skrbi uveo određeni broj noviteta.  U skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 7/14)  je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine.

Temeljem odredbi navedene Odluke, Gradonačelniku Grada Umaga data je ovlast donošenja Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga

U nastavku možete preuzeti sljedeće važnije akte:

 

Prava i mogućnosti iz socijalnog programa Grada Umaga

U okviru socijalnog programa Grada Umaga korisnici socijalne skrbi s područja grada Umaga, hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Umaga te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Umaga koji se ne mogu sami uzdržavati, mogu ostvariti slijedeće:

1. pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

2. pravo na naknadu za troškove stanovanja,

3. pravo na naknadu za troškove ogrjeva,

4. jednokratnu novčanu pomoć,

5. potporu za novorođeno dijete i prehranu dojenčeta,

6. potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem:

  • pravo na besplatne programe predškolskog odgoja,
  • pravo na besplatne obvezne udžbenike, pripadajuća dopunska nastava sredstva i školski pribor za učenike osnovnih škola,
  • mogućnost potpore na podmirenje troškova prehrane i produženog boravka u osnovnoškolskoj ustanovi,
  • mogućnost na potporu srednjoškolcima slabijeg imovnog stanja,
  • mogućnost potpore studentima slabijeg imovnog stanja,

7. smještaj u socijalni stan,

8. mogućnost potpore za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag,

9. mogućnost smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi,

10. mogućnost podmirenja troškova usluge pomoći u kući,

11. mogućnost za dnevni topli obrok,

12. potporu umirovljenicima s niskim primanjima,

13. posebnu potporu sudionicima Narodnooslobodilačkog  rata i Domovinskog rata,

14. potporu za podmirenje troškova pogreba.

Sva prava i mogućnosti iz socijalnog programa za koja sredstva osigurava Grad Umag ostvaruju se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu nadležnom za pitanja socijalne skrbi, koji se zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom predaje u pisarnici Grada Umaga, na Trgu slobode br. 7., dok se zahtjev za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu predaje neposredno Centru za socijalnu skrb Buje.

Kako Grad Umag posebnu brigu i skrb vodi za svoje sugrađane 3. životne dobi, pripremljena je i knjižica koju možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Pogodnosti i skrb za umirovljenike Grada Umaga.

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.