Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

15. sjednica Gradskog vijeća - usvojeni akti

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago usvojeno je sljedeće:

 1. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Centar-Umag
 2. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Komunela-Potok
 3. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Moela-jug
 4. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja Komunela-Umag
 5. Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Povijesne jezgre grada Umaga
 6. Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana stambenih naselja „J. Rakovac“ i „Moela“ u Umagu
 7. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Terra Istriana“
 8. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Umag
 9. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijske zone Ungarija – Umag
 10. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone „Ungarija – istok“
 11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničko-industrijske zone Ungarija
 12. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja manjeg naselja Đuba
 13. Odluka o stavljanju izvan snage Plana uređenja manjeg naselja Rožac-Seget
 14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bašanija-istok
 15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sv. Nikola-zapad
 16. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Umag
 17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Umag-istok
 18. Odluka o davanju koncesije za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vozilom u javnom prometu na području Grada Umaga-Umago
 19. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na pomorskom dobru-Alberi (Umag)
 20. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za Grad Umag-Umago
 21. Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Umag-Umago u 2019. godini
 22. Zaključak o nepostojanju interesa Grada Umaga-Umago u svezi korištenja prava prvokupa u svrhu stjecanja suvlasništva na nekretnini oznake k.č.br. 40/2 k.o. Lovrečica
 23. Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na dijelu područja naselja Umag
 24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 25. Pravilnik o zonama, lokacijama, trajanju parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Umaga-Umago
 26. Zaključak i pripadajući teksta Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na dijelu nekrentine u vlasništvu Grada Umaga-Umago oznake k.č.br. 5159/31 k.o. Umag
 27. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga-Umago i pripadajući tekst Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga-Umago oznake k.č.br.1308/1 k.o. Umag
 28. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga-Umago oznake k.č.br. 2509/7 i dr. k.o. Umag
 29. Zaključak za provedbu postupka ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Umaga u odnosu na k.č.br. 1081/2, k.o. Umag
 30. Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga-Umago oznake k.č.br.1105 k.o. Umag